AZERBAIJAN ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS
"The trade unions will be at the forefront in the future in accordance with the requirements of the time." Haydar-Aliyev-Expression
Heydar Aliyev

Journal of labour and social relations


     The main press organ of Azerbaijan Academy of  Labour and Social Relations is a scientific and practical journal of “Labour and social relations”. The journal is published twice a year in the volume of 8-10 printing pages with 200 copies. Today there are many scientific journals. There are following important tasks of scientific and practical journal of “Labour and social relations”; being a high level of the articles presented in scientific-practical journal, growing and strengthening of intellectual potential, increasing the quality of education, studying the problems of social-labour relations, application of the successes in the field of information technologies on international scientific cooperation.

The scientific and practical journal of “Labour and social relations” is always open for exchange views on the intellectual discussions and scientific issues. The journal is the discussion area of actual issues associated with the social problems and economy, sociology, law of modern science.


Activities of the journal "Labor and Social Relations" and rules for the publication of articles

 

The journal is published by the decision of the Scientific Council of the Academy (Protocol No. 5 of 29.12.2012).

Registered with the Ministry of Justice: registration No. 3883. 07.05.2014.

The journal was registered by ISSU 2410-4108 in 2014.

Online registration since 2022. Those who wish can send an online article to the magazine” Labor and Social Relations " ISSN 2411-4109

Articles submitted to the journal are submitted for review by one of the members of the editorial board. Rules for the design of an article submitted for review must comply with the rules for the design of an article in this journal:

CEL CODE

You should specify the author's first and last name, place of work, position, email address, ORCID, if you have a doi

Structure of the article:

summary, purpose of the article, methodology and scientific conclusion, presentation in three languages, including keywords, table names, number and title of images, relevance of the cited literature, the structure of the article should be compiled correctly.

When these conditions are correct, the reviewer gives a positive review and submits it in writing to the scientific editor.

In the journal, the article is submitted to the press after the consent of the chairman of the editorial board and the scientific secretary.

The magazine is published every 6 months, 2 times a year. By the decision of the Academic Council of the Academy dated September 28, 2023 (Protocol No. 1), it was decided to issue 4 times a year (in March, June, September and December) with a frequency of once a quarter.

Authors have the right to publish an article in each issue, their copyrights are protected.

The rules for printing articles are established by the Academic Council of the Academy (Protocol No. 3 of November 29, 2022). For those who work at the Academy, the publication of an article is free of charge, external authors pay 60 AZN for articles in Azerbaijani currency at the following address:

Azerbaijani ATSO

TIN:1000079531

Account: AZ89AIIB38030019441601756116

Submitted articles pass the anti-plagiarism program, are sent for review if they meet the requirements of:

Information about plagiarism: https://panel.strikeplagiarism.com/#/documents

The result of the plagiarism check can be sent to the author at his request.

Other issues related to the scientific and practical journal "Labor and Social Relations" are resolved in the Academic Council of the Academy.

№ 1 (1) 2014

№ 2 (2) 2014

№ 1 (3) 2015

№ 2 (4) 2015

№ 1 (5) 2016

№ 2 (6) 2016

№ 1 (7) 2017

№ 2 (8) 2017

№ 2 (10) 2018

№ 1 (11) 2019

№ 2 (12) 2019

№ 1 (13) 2020

№ 2 (14) 2020

№ 1 (15) 2021

№ 2 (16) 2021

№ 1 (17) 2022

№ 2 (18) 2022

№ 1 (19) 2023

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏNİN SOSİAL-FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ MİLLİ HƏMRƏYLİK TƏLİMİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN SOSİAL SİYASƏTİNDƏ YAŞLI ƏHALİ PROBLEMİ

İNGİLİS DİLİNDƏ MODAL FEİLLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İFADƏ VASİTƏLƏRİ

SOSİAL VƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ KONTEKSİNDƏ TƏHSİL FƏLSƏFƏSİNİN TRANSFORMASİYASI

MULTİKULTURALİZM – MƏDƏNİYYƏT FƏLSƏFƏSİNİN YENİ İNKİŞAF İSTİQAMƏTİ KİMİ

İNGİLİS DİLİNİN BRİTANİYA VƏ AMERİKA VARİANTLARININ BƏZİ FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

SOSİAL-MƏDƏNİ FENOMEN KİMİ MODANIN ELMİ TƏDQİQİ

2022-ci İL – ŞUŞAMIZIN İLİDİR!

İNGİLİS DİLİNİN AMERİKA VARİANTININ LÜĞƏT TƏRKİBİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

DİQQƏTİN METAFİZİKASI

İNSANIN FƏALİYYƏTİNDƏ DƏYƏRLƏR SİSTEMİNİN ROLU

BEYNƏLXALQ TURİST AXINININ MƏŞĞULLUĞA TƏSİRİ ASPEKTLƏRİ

ETNOİQTİSADİYYAT: MAHİYYƏT ÖZƏLLİKLƏRİ VƏ YENİLƏŞMƏ SPESIFIKASI

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI

AZƏRBAYCANDA ƏMƏK BAZARI, TƏLƏBLƏR VƏ ZİDDİYYƏTLƏR

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA TURİZMİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ Quba-

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

ƏSMA 2023 № 1 (19) 5-15 AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ İQTİSADİ-EKOLOJİ-SOSİAL MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNƏ DAİR

ƏSMA 2023 № 1 (19) 16-21 POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ EKOLOJİ TARAZLIĞIN QORUNMASI PRİORİTET MƏSƏLƏLƏRDƏN BİRİ KİMİ

ƏSMA 2023 № 1 (19) 22-43 YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ FƏLSƏFƏ TARİXİ VƏ SOSİAL-SİYASİ MƏSƏLƏLƏR

ƏSMA 2023 № 1 (19) 44-49 QAÇQIN VƏ MİQRANTLARIN UŞAQLARININ SOSİAL ADAPTASİYASI VƏ TƏHSİL PROBLEMLƏRİ

ƏSMA 2023 № 1 (19) 50-58 MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİYYƏTLƏRİN MİLLİ ÖZÜNÜDƏRKİ SOSİAL-PSİXOLOJİ KONTEKSTDƏ

ƏSMA 2023 № 1 (19) 59-65 AİLƏDAXİLİ MÜNASİBƏTLƏRİN UŞAQ ŞƏXSİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINDA ROLU

ƏSMA 2023 № 1 (19) 66-73 DƏYƏR İNSAN FƏALİYYƏTİNİN REQULYATİV ƏSASI KİMİ

ƏSMA 2023 № 1 (19) 74-82 AZƏRBAYCANDA TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİ FƏALİYYƏTİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

ƏSMA 2023 № 1 (19) 83-90 RESURS TƏMİNATI VƏ AQRAR SAHƏDƏ İNNOVASİYALI İNKİŞAF İMKANLARI

ƏSMA 2023 № 1 (19) 91-99 HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINA VERDİYİ TÖHFƏLƏR

ƏSMA 2023 № 1 (19) 100-110 GƏLMƏ TURİZMİN SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU

ƏSMA 2023 № 1 (19) 111-121 İŞSİZLİYƏ ÜMUMİ KONSEPTUAL YANAŞMA

ƏSMA 2023 № 1 (19) 121-127 MÜƏSSİSƏNİN BİZNES STRATEGİYASININ TƏHLİLİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN METODLAR

28.09.2022  [ 00:59 ]
All rights reserved... ©  2022
One BRAIN LLC.