Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və sosial fənlər kafedrası


“Sosial tərəfdaşlıq, Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və humanitar fənlər” kafed­ra­sı Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struk­tur bölməsi olub, bir və ya bir neçə yaxın fənlər üzrə tədris, me­todiki, elmi-təd­qi­qat, elmi-pe­da­qoji və elmi işçilərin hazırlanması, yenidən ha­zır­lanması, ixtisasla­rı­nın artı­rıl­ma­sı­nı və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini hə­yata keçirir. Kafedrada fən­­lərin təd­risi ilə 21 müəllim məşğul olur. Onlardan 2 nəfər elmlər dok­­toru, pro­fes­sor, 2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 5 nəfər fəlsəfə doktorudur. 2013-2017-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 3 monoqrafiya, 2 dərs­lik, 5 dərs vəsaiti, 11 metodik və­sait və fənn proqramı, 79 məqalə (7 mə­qa­lə xa­ric­də), 10 tezis çap etdirilmişdir.

“Sosial tərəfdaşlıq, Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və humanitar fənlər” kafed­ra­sına fəl­sə­fə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəddin Şabanov rəhbərlik edir.