Tələbə Elmi Cəmiyyəti


Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­miya­sında təhsil alan tələbələrin könüllü ictimai təşkilatıdır. Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti­nin əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiy­yə­ti­nin yük­səl­dil­məsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, el­mi-texniki po­tensialın qorunub saxlanılması və təhsilalanların elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmasında akademiyanın işinə kömək etməkdən iba­rətdir.

Akade­miya­da Tələbə Elmi Cəmiy­yə­tinə  Bağırzadə Aygün Əli qızı rəhbərlik edir.