Bakalavriat


Bakalavr hazırlığı ali təhsilin birinci səviyyəsidir və Azərbaycan Respub­lika­sı­nın Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş bakalavr ixtisaslarının (proq­ram­la­rının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslar üzrə geniş profilli mütəxəssis ha­zır­lı­ğı­nın həyata keçirilməsini təmin edir. 

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­miya­sı­nda bakalavr hazırlığı "Mü­­hasibat", "Döv­lət və bələdiyyə idarəetməsi", "Maliyyə", "İq­ti­sadiyyat", "Sosial iş", "Marketinq" ixtisasları üzrə təhsil proqramları, onlara müvafiq hazırlanmış təd­ris plan­la­rı, fənlər üzrə işçi tədris proqramları (sillabuslar) və digər normativ sənədlər əsa­sın­da həyata keçirilir.

Bakalavriat səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının tə­ləb­lərinə uyğun Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edil­­miş qaydalar əsasında kredit sistemi ilə həyata keçirilir.

Bakalavriatı bitirən məzunlara “Bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir.