İnformasiya texnologiyaları və kompüter sistemləri şöbəsi


“İnformasiya texnologiyaları və kompyuter sistemləri” şöbəsinin əsas fəaliyyət sa­hə­si kompyuter auditoriyalarında olan elektron ava­dan­lıq­ların düzgün texniki istis­ma­rı­nı, fasiləsiz və normal işləməsini, elektron tex­nika­la­rı­na texniki xidməti, onların is­ti­fa­dəsini, profilaktik və cari təmirinin aparılmasını, vax­tın­da lazımi ehtiyat hissələri və materiallarla təmin olunmasını təşkil etmək, kom­pyu­terlərin texniki və proqram tə­mi­natını günün tələbatına uyğun səviyyədə sax­la­maq­dır. Şöbənin nəzdində müasir proq­ram təminatı və İnternet şəbəkəsinə çıxışı təmin olun­muş, əsasən INTEL(R) tipli kom­pyuterlərdən təşkil edilmiş iki kompyuter audi­to­ri­yası fəaliyyət göstərir.

Şöbəyə Vəliyeva Təranə Həsənəlı qızı rəhbərlik edir.