Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının ixtisasartırma və yenidən hazırlanması şöbəsi


“Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının ixtisasartırma və yenidən hazırlanması” şö­bə­si Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının struktur böl­mə­si­dir. Şö­bə respublikanın həmkarlar ittifaqları fəalları üçün kursların, seminarların və tre­ninq­lə­rin təşkilini həyata keçirir. Şöbənin əsas məqsədi bazar iqtisadiyyatı şəraitində in­san­ların maraqlarını müdafiə etməyi bacaran həmkarlar ittifaqı liderlərini və mütə­xəs­sis­lərini hazırlamaqdır.

“Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının ixtisasartırma və yenidən hazırlanması” şö­bə­sinə i.ü.f.d., dosent Maniyeva Raziyyə Sabir qızı rəhbərlik edir.