Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrası


“Maliyyə və mühasibat uçotu” kafedrası Azərbaycan Əmək və Sosial Mü­na­si­bət­lər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir neçə ya­xın fənlər üzrə tədris, me­­todiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi işçilərin ha­zır­lanması, yenidən ha­zır­­lanması, ixtisaslarının artırılmasını və təhsilalanlar arasın­da tərbiyə işlərini hə­ya­ta keçirir. Kafedrada fənlərin tədrisi ilə 12 müəllim məşğul olur. Onlardan 1 nəfər el­mlər dok­­toru, professor, 2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 4 nəfər fəlsəfə dok­to­rudur. 2013-2017-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 1 dərslik, 3 dərs və­sai­ti, 1 monoqrafiya, 25 metodik vəsait və fənn proqramı, 39 məqalə (2 mə­qalə xaricdə), 11 tezis (2 te­zis xa­ric­də) çap etdirilmişdir.

“Maliyyə və mühasibat uçotu” kafedrasında Ülkər Məmmədova kafedra müdiri vəzifələrini icra edir.