İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası


“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası Azərbaycan Əmək və So­sial Mü­na­si­bət­lər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir ne­­çə yaxın fən­lər üzrə tədris, me­­todiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi iş­çi­lə­rin hazırlan­ma­sı, yenidən ha­zır­­lanması, ixtisaslarının artırılmasını və təh­sil­alanlar ara­­­sında tərbi­yə işlərini hə­ya­ta keçirir. Kafedrada fənlərin tədrisi ilə 16 müəllim məş­­­ğul olur. On­lar­dan 7 nəfər fəlsəfə dok­­toru, dosent, 4 nəfər fəlsəfə dok­to­rudur. 2013-2017-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 6 dərslik, 7 dərs vəsaiti, 8 monoqrafiya, 53 metodik vəsait və fənn proqramı, 99 mə­qalə (13 məqalə xaricdə), 49 tezis (3 tezis xaricdə) çap etdirilmişdir.

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasına iqti­sad üzrə elmlər doktoru, dosent Vilayət İsmaylov rəhbərlik edir.