Ümumi fənlər kafedrası


“Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrası Azərbaycan Əmək və So­sial Mü­nasibətlər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir ne­­çə yaxın fənlər üzrə tədris, me­­todiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi iş­çi­lə­rin hazırlanması, yenidən ha­zır­­lanması, ixtisaslarının artırılmasını və təh­sil­alanlar ara­­­sında tərbiyə işlərini hə­ya­ta keçirir. Kafedrada fənlərin tədrisi ilə 9 müəllim məş­­­ğul olur. Onlardan 3 nəfər fəlsəfə doktoru, dosentdir. 2013-2017-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 2 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 14 metodik vəsait və fənn proqramı, 24 mə­qalə (2 mə­­qalə xaricdə), 3 tezis (1 tezis xa­ricdə) çap etdirilmişdir.

“Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrasına fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Süleyman Şirinov rəhbərlik edir.