AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Şuşa

�м�

Şuşa rayonu Kiçik Qafqaz Qarabağ silsiləsi ərazisində yerləşir. Rayonun əra­zi­si 289 km2, əhalisinin sayı 29700 nəfərdir (01.01.2011). Mərkəzi Şuşa şə­hə­ri­dir.

Şu­şa rayonu 8 may 1992-ci ildə işğal olunmuşdur. İşğal nəticəsində 195 nə­fər dinc sa­­kin şəhid olmuş, 165 nəfər yaralanmış, 58 nəfər itkin düşmüşdür. Məcburi köçkün­lə­rin sayı 27136 nəfərdir. Rayonun 5 nə­fər sakini Azər­bay­can Res­pub­likasının Milli Qəhrəmanı adına la­yiq gö­rül­müş­­dür.

Təcavüz nəticəsində 31 qəsəbə və kənd, 248 tarixi abidə, 4 texnikum, 25 ümumtəhsil mək­təbi, 31 kitabxana, 17 klub, 8 mədəniyyət evi, 30 səhiyyə müəs­si­sə­si, 7 uşaq bağ­ça­sı, 4 ki­noteatr, 5 istirahət parkı, 2 sanatoriya, 2 mehmanxana, Azər­baycan Pedaqoji İn­s­­ti­tutunun Şuşa filialı, Azərbaycan Neft Kimya İns­titu­tu­nun Şuşa filialı, Azər­bay­can Xal­çası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Te­at­rı, Şuşa Te­le­vi­zi­ya­sı, Şərq mu­siqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq Sağlamlıq mək­tə­bi erməni iş­­ğal­çı­la­rı tərəfindən da­ğı­dıl­mış, yandırılmış və ta­lan olunmuşdur.

Ð�мÑ� Ð�мÑ� Ð�мÑ�