AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası Azərbaycan Əmək və So­sial Mü­na­si­bət­lər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir ne­­çə yaxın fən­lər üzrə tədris, me­­todiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi iş­çi­lə­rin hazırlan­ma­sı, yenidən ha­zır­­lanması, ixtisaslarının artırılmasını və təh­sil­alanlar ara­­­sında tərbi­yə işlərini hə­ya­ta keçirir. Kafedrada fənlərin tədrisi ilə 20 müəllim məş­­­ğul olur. On­lar­dan 1 nəfər el­mlər dok­­toru, professor, 7 nəfər fəlsəfə dok­­toru, dosent, 8 nəfər fəlsəfə dok­to­rudur. 2013-2015-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 3 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 4 metodik vəsait, 2 monoqrafiya, 64 mə­qalə, 21 tezis çap etdirilmişdir.

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasına iqti­sad üzrə fəlsəfə doktoru Şövqi Quliyev rəhbərlik edir.

ИмяИмяИмяÐ�мÑ�Ð�мÑ�Ð�мÑ�Ð�мÑ�Ð�мÑ� Ð�мÑ�Ð�мÑ�